In deze arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Arbeidsovereenkomst
  Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het BW.

 2. Arbeidsvoorwaarden deeltijd dienstverband
  Bij een deeltijd dienstverband worden de arbeidsvoorwaarden naar rato van de omvang van de arbeidsduur berekend, tenzij in deze regeling anders is vastgesteld.

 3. Bedragen
  De in deze regeling vermelde bedragen zijn bruto bedragen tenzij anders vermeld.

 4. Bruto maandsalaris
  Het voor de medewerker geldende bruto maandsalaris dat gebaseerd is op een volledig dienstverband (40 uur per week) en valt binnen de geldende salarisregeling. Tenzij in de bepalingen van deze regeling anders is vermeld, is dit exclusief emolumenten, vergoedingen, tegemoetkomingen en werkgeversbijdragen.

 5. Bruto uursalaris
  Het bruto uursalaris is 1/173,33 deel van het bruto maandsalaris.

 6. BW
  Het Burgerlijk Wetboek.

 7. Calamiteit
  Een onvoorziene gebeurtenis met persoonlijke, materiële en/of gevolgschade.

 8. Deeltijddag
  Een dag die bij een deeltijd dienstverband volgens het rooster niet wordt gewerkt.

 9. Medewerker
  Degene die als werknemer in de zin van het BW een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan.

 10. Partner
  De wettelijke echtgenoot, de geregistreerde partner of degene met wie de medewerker ongehuwd samenleeft. Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gemeenschappelijke huishouding hebben, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad (ouder, kind).

 11. PFZW
  Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

 12. Werkgever
  De vereniging Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).


In deze regeling gelden alle begrippen die in de mannelijke vorm zijn gesteld, ook voor vrouwelijke medewerkers.

Artikel 1.1
Begrippenlijst

I Begrippenlijst

In deze arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Arbeidsovereenkomst
  Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:610 van het BW.

 2. Arbeidsvoorwaarden deeltijd dienstverband
  Bij een deeltijd dienstverband worden de arbeidsvoorwaarden naar rato van de omvang van de arbeidsduur berekend, tenzij in deze regeling anders is vastgesteld.

 3. Bedragen
  De in deze regeling vermelde bedragen zijn bruto bedragen tenzij anders vermeld.

 4. Bruto maandsalaris
  Het voor de medewerker geldende bruto maandsalaris dat gebaseerd is op een volledig dienstverband (40 uur per week) en valt binnen de geldende salarisregeling. Tenzij in de bepalingen van deze regeling anders is vermeld, is dit exclusief emolumenten, vergoedingen, tegemoetkomingen en werkgeversbijdragen.

 5. Bruto uursalaris
  Het bruto uursalaris is 1/173,33 deel van het bruto maandsalaris.

 6. BW
  Het Burgerlijk Wetboek.

 7. Calamiteit
  Een onvoorziene gebeurtenis met persoonlijke, materiële en/of gevolgschade.

 8. Deeltijddag
  Een dag die bij een deeltijd dienstverband volgens het rooster niet wordt gewerkt.

 9. Medewerker
  Degene die als werknemer in de zin van het BW een arbeidsovereenkomst met de werkgever is aangegaan.

 10. Partner
  De wettelijke echtgenoot, de geregistreerde partner of degene met wie de medewerker ongehuwd samenleeft. Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gemeenschappelijke huishouding hebben, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad (ouder, kind).

 11. PFZW
  Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

 12. Werkgever
  De vereniging Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).


In deze regeling gelden alle begrippen die in de mannelijke vorm zijn gesteld, ook voor vrouwelijke medewerkers.

Artikel 1.1
Begrippenlijst

I Begrippenlijst