Artikel 5.4
Diensttijdgratificaties 

De medewerker die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, heeft recht op een eenmalige gratificatie van de helft van het bruto maandsalaris bij een 12,5-jarig dienstverband, van één bruto maandsalaris bij een 25-jarig dienstverband en van tweemaal een bruto maandsalaris bij een 40-jarig dienstverband. Bij het uitbetalen van de gratificaties is de geldende sociale en fiscale wetgeving van toepassing. 

 1. Functioneringstoelage
  Aan de medewerker die het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt, kan op grond van zijn buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver tijdelijk een maandelijkse toelage worden toegekend van maximaal 5% van het bruto maandsalaris. De toelage duurt maximaal één jaar en kan ieder jaar opnieuw worden toegekend.

 2. Toelage werving en behoud
  a.     Aan de medewerker kan om reden van werving en behoud een toelage voor de duur van een jaar worden toegekend.
  b.    Indien naar het oordeel van de werkgever sprake is van bijzondere omstandigheden kan de toelage voor een bepaalde duur langer dan een jaar
          worden toegekend.

 3. Beloning bijzondere prestatie
  De medewerker kan wegens buitengewone toewijding of bijzondere prestatie worden beloond met een eenmalige gratificatie.

 4. Eenmalige gratificaties en tijdelijke toelagen hebben geen structureel karakter en behoren niet tot het pensioengevend salaris.  

Artikel 5.3
Bijzondere beloningen

 1. Overwerk kan alleen in opdracht van de werkgever, waarbij als overwerk gelden de arbeidsuren die door de medewerker meer zijn gewerkt dan de vastgestelde dagelijkse werktijd.

 2. Als overwerk wordt niet beschouwd arbeid behorende tot de normale dagtaak en aansluitend aan de normale werkdag, wanneer deze arbeid incidenteel is en een half uur of korter duurt.

 3. De medewerker die gewoonlijk binnen de vastgestelde arbeidstijd zijn werk verricht en dus geen onregelmatige dagtaak heeft, ontvangt voor elk uur overwerk per dag:
  a.     Vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd;
  b.     Of een vergoeding:
          - de eerste twee uur 125% van het bruto uursalaris;
          - na twee uur 150% van het bruto uursalaris;
          - zaterdag, zondag en erkende feestdagen: 150% van het bruto uursalaris.

 4. Als het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van de in artikel 5.2 lid 3 sub a bedoelde vrije tijd, dan ontvangt de medewerker een vergoeding volgens lid 3 sub b.

 5. De tijd tussen het einde van de dagtaak en de aanvang van een vergadering (of daarmee gelijk te stellen werkzaamheid) wordt voor de helft als overwerk aangemerkt en vergoed.

 6. Medewerkers die salaris ontvangen in schaal 7 en hoger hebben geen recht op een overwerkvergoeding. 

Artikel 5.2
Overwerk 

Artikel 5.1
Functieniveaus en salaris

V Salariëring en toeslagen     

De medewerker die onafgebroken in dienst van de werkgever is geweest, heeft recht op een eenmalige gratificatie van de helft van het bruto maandsalaris bij een 12,5-jarig dienstverband, van één bruto maandsalaris bij een 25-jarig dienstverband en van tweemaal een bruto maandsalaris bij een 40-jarig dienstverband. Bij het uitbetalen van de gratificaties is de geldende sociale en fiscale wetgeving van toepassing. 

Artikel 5.4
Diensttijdgratificaties 

 1. Functioneringstoelage
  Aan de medewerker die het maximum van zijn salarisschaal heeft bereikt, kan op grond van zijn buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver tijdelijk een maandelijkse toelage worden toegekend van maximaal 5% van het bruto maandsalaris. De toelage duurt maximaal één jaar en kan ieder jaar opnieuw worden toegekend.

 2. Toelage werving en behoud
  a.     Aan de medewerker kan om reden van
          werving en behoud een toelage voor de duur
          van een jaar worden toegekend.
  b.    Indien naar het oordeel van de werkgever
          sprake is van bijzondere omstandigheden kan
          de toelage voor een bepaalde duur langer dan
          een jaar worden toegekend.

 3. Beloning bijzondere prestatie
  De medewerker kan wegens buitengewone toewijding of bijzondere prestatie worden beloond met een eenmalige gratificatie.

 4. Eenmalige gratificaties en tijdelijke toelagen hebben geen structureel karakter en behoren niet tot het pensioengevend salaris.  

Artikel 5.3
Bijzondere beloningen

 1. Overwerk kan alleen in opdracht van de werkgever, waarbij als overwerk gelden de arbeidsuren die door de medewerker meer zijn gewerkt dan de vastgestelde dagelijkse werktijd.

 2. Als overwerk wordt niet beschouwd arbeid behorende tot de normale dagtaak en aansluitend aan de normale werkdag, wanneer deze arbeid incidenteel is en een half uur of korter duurt.

 3. De medewerker die gewoonlijk binnen de vastgestelde arbeidstijd zijn werk verricht en dus geen onregelmatige dagtaak heeft, ontvangt voor elk uur overwerk per dag:
  a.     Vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het
           overwerk heeft geduurd;
  b.     Of een vergoeding:
          - de eerste twee uur 125% van het bruto
             uursalaris;
          - na twee uur 150% van het bruto uursalaris;
          - zaterdag, zondag en erkende feestdagen:
            150% van het bruto uursalaris.

 4. Als het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van de in artikel 5.2 lid 3 sub a bedoelde vrije tijd, dan ontvangt de medewerker een vergoeding volgens lid 3 sub b.

 5. De tijd tussen het einde van de dagtaak en de aanvang van een vergadering (of daarmee gelijk te stellen werkzaamheid) wordt voor de helft als overwerk aangemerkt en vergoed.

 6. Medewerkers die salaris ontvangen in schaal 7 en hoger hebben geen recht op een overwerkvergoeding. 

Artikel 5.2
Overwerk 

Artikel 5.1
Functieniveaus en salaris

V Salariëring en toeslagen