1. De medewerker is verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling in overeenstemming met de bepalingen van het pensioenreglement van PFZW.

 2. De uitvoering van de pensioenregeling geschiedt door PFZW.

 3. De werkgever meldt de medewerker bij indiensttreding aan bij PFZW.

 4. De medewerker die deelneemt aan de pensioenregeling is een bijdrage verschuldigd in de kosten van de pensioenregeling. De verdeling is als volgt:

  OP-premie: 42% aandeel medewerker, 58% aandeel werkgever
  AP-premie: 50% aandeel medewerker, 50% aandeel werkgever

  Deze bijdragen worden maandelijks door de werkgever op het salaris ingehouden en afgedragen aan PFZW.

 5. De rechten en de verplichtingen van de werkgever en de medewerker, voortvloeiend uit de voor de medewerker geldende pensioenregeling, daaronder begrepen de regeling betreffende de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse premie, worden geregeld in het pensioenreglement van PFZW of in een in het kader van dit pensioenfonds goedgekeurde regeling.

 6. De medewerker met een pensioengevend salaris boven het gestelde maximum ontvangt een toeslag ter hoogte van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie in het kader van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. 

Artikel 9.1
Pensioenregeling 

IX Pensioenregeling  
 1. De medewerker is verplicht deel te nemen aan de pensioenregeling in overeenstemming met de bepalingen van het pensioenreglement van PFZW.

 2. De uitvoering van de pensioenregeling geschiedt door PFZW.

 3. De werkgever meldt de medewerker bij indiensttreding aan bij PFZW.

 4. De medewerker die deelneemt aan de pensioenregeling is een bijdrage verschuldigd in de kosten van de pensioenregeling. De verdeling is als volgt:

  OP-premie: 42% aandeel medewerker, 58% aandeel werkgever
  AP-premie: 50% aandeel medewerker, 50% aandeel werkgever

  Deze bijdragen worden maandelijks door de werkgever op het salaris ingehouden en afgedragen aan PFZW.

 5. De rechten en de verplichtingen van de werkgever en de medewerker, voortvloeiend uit de voor de medewerker geldende pensioenregeling, daaronder begrepen de regeling betreffende de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse premie, worden geregeld in het pensioenreglement van PFZW of in een in het kader van dit pensioenfonds goedgekeurde regeling.

 6. De medewerker met een pensioengevend salaris boven het gestelde maximum ontvangt een toeslag ter hoogte van het vrijgevallen werkgeversdeel van de pensioenpremie in het kader van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen. 

Artikel 9.1
Pensioenregeling 

IX Pensioenregeling