Artikel 3.2
Beëindiging van het dienstverband 

 1. De arbeidsovereenkomst eindigt:
  a.    Van rechtswege door het verstrijken van de duur waarvoor deze is aangegaan;
  b.    Van rechtswege door het einde van een bepaald werk/project waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan;
  c.     Bij het overlijden van de medewerker;
  d.    Van rechtswege per de datum waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt;
  e.    Door opzegging door werkgever of medewerker;
  f.     Door opzegging wegens dringende reden zoals bedoeld in de artikelen 7:678 en 7:679 BW;
  g.    Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter volgens de artikelen 7:671b en 7:671c BW.

 2. Opzegging
  a.    Het einde van de opzeggingstermijn dient altijd samen te vallen met het einde van een kalendermaand.
  b.    Opzegging van de arbeidsovereenkomst geschiedt met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn, zoals geregeld in artikel 7:672 BW. 
 1. De individuele arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en wordt voor indiensttreding in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

 2. De medewerker ontvangt bij indiensttreding een individuele arbeidsovereenkomst waarin minimaal is opgenomen:
  a.    De naam van de medewerker;
  b.    De datum van indiensttreding;
  c.    De functie bij de aanvang van het dienstverband;
  d.    De aanduiding van de overeengekomen individuele arbeidsduur;
  e.    De eventuele proeftijd zoals bedoeld in het BW;
  f.     Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd, al dan niet met de mogelijkheid van tussentijdse opzegging, is aangegaan;
  g.    De salarisschaal en het salaris;
  h.    De toepasselijkheid van deze regeling;
  i.     Bijzondere voorwaarden als die op het dienstverband van toepassing zijn.

 3. De werkgever kan functie- en/of opleidingseisen stellen waaraan de medewerker moet voldoen. 

Artikel 3.1
Indienstneming 

III De arbeidsovereenkomst  
 1. De arbeidsovereenkomst eindigt:
  a.    Van rechtswege door het verstrijken van de
          duur waarvoor deze is aangegaan;
  b.    Van rechtswege door het einde van een
          bepaald werk/project waarvoor de
          arbeidsovereenkomst is aangegaan;
  c.     Bij het overlijden van de medewerker;
  d.    Van rechtswege per de datum waarop de
          AOW-leeftijd wordt bereikt;
  e.    Door opzegging door werkgever of
          medewerker;
  f.     Door opzegging wegens dringende reden zoals
          bedoeld in de artikelen 7:678 en 7:679 BW;
  g.    Door ontbinding van de arbeidsovereenkomst
          door de kantonrechter volgens de artikelen
          7:671b en 7:671c BW.

 2. Opzegging
  a.    Het einde van de opzeggingstermijn dient altijd
          samen te vallen met het einde van een
          kalendermaand.
  b.    Opzegging van de arbeidsovereenkomst
          geschiedt met inachtneming van de wettelijke
          opzegtermijn, zoals geregeld in artikel 7:672
          BW. 

Artikel 3.2
Beëindiging van het dienstverband 

 1. De individuele arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en wordt voor indiensttreding in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

 2. De medewerker ontvangt bij indiensttreding een individuele arbeidsovereenkomst waarin minimaal is opgenomen:
  a.    De naam van de medewerker;
  b.    De datum van indiensttreding;
  c.    De functie bij de aanvang van het
          dienstverband;
  d.    De aanduiding van de overeengekomen
          individuele arbeidsduur;
  e.    De eventuele proeftijd zoals bedoeld in het
          BW;
  f.     Of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
          tijd of voor bepaalde tijd, al dan niet met de
          mogelijkheid van tussentijdse opzegging, is
          aangegaan;
  g.    De salarisschaal en het salaris;
  h.    De toepasselijkheid van deze regeling;
  i.     Bijzondere voorwaarden als die op het
          dienstverband van toepassing zijn.

 3. De werkgever kan functie- en/of opleidingseisen stellen waaraan de medewerker moet voldoen. 

Artikel 3.1
Indienstneming 

III De arbeidsovereenkomst