1. De medewerker verricht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen en gedraagt zich daarbij naar de aanwijzingen van de werkgever.

 2. De medewerker die verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, meldt dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever of laat dit doen en geeft daarbij de reden(en) van verhindering door.

 3. De medewerker kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de medewerker.

 4. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten aanzien waarvan hem door of namens de werkgever geheimhouding is opgelegd, of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

 5. De medewerker houdt zich aan de binnen de werkgever geldende reglementen en protocollen of nog vast te stellen reglementen en protocollen. 

Artikel 2.2
Algemene verplichtingen van de medewerker

 1. De werkgever neemt of houdt geen medewerkers in dienst op voorwaarden die in strijd zijn met deze regeling, met uitzondering van bestaande individuele rechten op gunstiger voorwaarden op basis van een eerdere versie van deze regeling.
   
 2. De werkgever gaat met iedere medewerker schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aan, waarvan deze regeling integraal deel uitmaakt.

 3. De werkgever stelt aan de medewerker de arbeidsvoorwaarden en de wijzigingen daarop, digitaal ter beschikking.

 4. De werkgever verschaft de medewerker, na overleg met medewerker en binnen de mogelijkheden van de werkgever, de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen. 

Artikel 2.1
Algemene verplichtingen van de werkgever

II Verplichtingen van werkgever en medewerker  
 1. De medewerker verricht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen en gedraagt zich daarbij naar de aanwijzingen van de werkgever.

 2. De medewerker die verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, meldt dit zo spoedig mogelijk aan de werkgever of laat dit doen en geeft daarbij de reden(en) van verhindering door.

 3. De medewerker kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van de medewerker.

 4. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten aanzien waarvan hem door of namens de werkgever geheimhouding is opgelegd, of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

 5. De medewerker houdt zich aan de binnen de werkgever geldende reglementen en protocollen of nog vast te stellen reglementen en protocollen. 

Artikel 2.2
Algemene verplichtingen van de medewerker

 1. De werkgever neemt of houdt geen medewerkers in dienst op voorwaarden die in strijd zijn met deze regeling, met uitzondering van bestaande individuele rechten op gunstiger voorwaarden op basis van een eerdere versie van deze regeling.
   
 2. De werkgever gaat met iedere medewerker schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aan, waarvan deze regeling integraal deel uitmaakt.

 3. De werkgever stelt aan de medewerker de arbeidsvoorwaarden en de wijzigingen daarop, digitaal ter beschikking.

 4. De werkgever verschaft de medewerker, na overleg met medewerker en binnen de mogelijkheden van de werkgever, de benodigde personele, instrumentele en ruimtelijke voorzieningen. 

Artikel 2.1
Algemene verplichtingen van de werkgever

II Verplichtingen van werkgever en medewerker